Kabinet: aanjagen bouw flexwoningen voor Oekraïners en andere doelgroepen

Foto: Wikipedia/Husky.

Het kabinet is met spoed op zoek naar flexwoningen voor Oekraïners en andere tijdelijke doelgroepen. Onder aanvoering van staatssecretaris Van der Burg wordt versneld werk gemaakt van de bouw van tijdelijke verblijfplekken die flexibel inzetbaar zijn voor diverse doelgroepen. Om de bouwversnelling van de grond te krijgen stelt het kabinet de Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting in.

Flexwoningen

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat flexwoningen een bouwkwaliteit hebben die enkele tientallen jaren kan worden ingezet. Afhankelijk van de behoefte kan de huisvesting flexibel worden ingezet voor verblijf of huisvesting van ontheemden, statushouders, andere aandachtgroepen of starters op de woningmarkt. Door de transformatie van gebouwen en de bouw van flexwoningen ontstaat volgens het kabinet zo een permanente flexibele schil van huisvesting. Flexwoningen zijn binnen die flexibele schil bovendien ook nog flexibel qua locatie.

Verblijfsduur

Flexwoningen kunnen volgens het kabinet zowel worden ingezet voor ontheemden die lang in Nederland willen blijven, als ook voor de mensen die kort verblijven. Het kabinet wil met deze flexibiliteit voorkomen dat tijdelijke verblijfplekken voor Oekraïners moeten worden afgebroken als veel mensen weer terugkeren naar Oekraïne.

Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Om zo snel mogelijk huisvesting te realiseren stelt het kabinet de Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting in. De commissie wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie bestaande uit extern ingehuurde deskundigen, experts op woningbouw, vertegenwoordigers van woningmarktpartijen en medeoverheden. De werkzaamheden van de commissie moeten leiden tot voldoende extra huisvesting op meerdere locaties. De commissie zal zich onder meer richten op het bestuurlijk aanjagen van huisvestingsprojecten bij gemeenten en provincies. Ook het doorbreken van impasses en het agenderen van knelpunten in procedures en wetgeving hoort tot het takenpakket. De commissie zal uiteindelijk de vraag naar huisvesting en aanbod van locaties en bouwcapaciteit op lokaal niveau in kaart brengen.

Uitvoeringsorganisatie

Het kabinet heeft ook een uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen die de commissie gaat ondersteunen. De uitvoeringsorganisatie richt zich op het bij elkaar brengen van vraag naar huisvesting en aanbod van locaties en bouwcapaciteit op lokaal niveau. Ook gaat het zich bezig houden met het maken van investeringsvoorstellen en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor beoogde projecten. Ook het faciliteren van het besluitvormingsproces bij gemeenten en direct betrokken organisaties behoort tot het takenpakket. De uitvoeringsorganisatie kan vastgelopen casussen agenderen voor het nemen van een beslissing met doorzettingsmacht. Indien nodig komt er ondersteuning en begeleiding van gemeenten en betrokken partijen bij de uitvoeringsfase.

Zoektocht naar locaties

Een van de belangrijkste knelpunten voor het realiseren van flexwoningen is de zoektocht naar locaties. Het kabinet heeft hier de afgelopen periode inzet op gepleegd om de commissie en uitvoeringsorganisatie een vliegende start te kunnen geven. Ook zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Op korte termijn kunnen zij zich daarom richten op de ontwikkeling van een aantal grotere locaties waar al contact over is met betrokken gemeenten en provincies.

Lees hier de hele brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.