Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. De arbeidsmigranten die naar ons land komen om hier (tijdelijk) te werken, moeten logischerwijs ook gehuisvest worden. Echter kampt Nederland met een groot tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Niet alleen is er een kwantitatief tekort (indicatief 120.000 tot 150.000 bedden), ook de kwaliteit van de huisvesting is vaak niet op orde.

Om het huisvestingstekort aan te pakken, de woningmarkt te ontlasten en arbeidsmigranten de huisvesting te bieden die ze verdienen, wordt op diverse niveaus beleid ontwikkeld met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

Beleid arbeidsmigranten: nationale verklaring en SNF-Norm

Op landelijk niveau wordt al lange tijd gewerkt aan beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2012 hebben het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, werkgevers- en werknemersverenigingen het initiatief genomen de huisvesting van arbeidsmigranten beter te organiseren. Zo zijn in verschillende regio’s afspraken gemaakt over de huisvestingsaanpak en de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties. Dit mondde uit in de ‘Nationale verklaring huisvesting EU-arbeidsmigranten’, welke alle partijen hebben ondertekend en waarin werd toegezegd dat het tekort van 100.000 goede en betaalbare verblijfsplaatsen binnen afzienbare tijd zou worden opgelost. Echter zijn er sinds de ondertekening landelijk slechts circa 30.000 nieuwe verblijfsplaatsen gerealiseerd, terwijl het aantal arbeidsmigranten juist verder stijgt. Dit vraagt om verandering van beleid rondom arbeidsmigranten.

Daarnaast heeft deze verklaring geleid tot de oprichting van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). De SNF is verantwoordelijk voor de normering van huisvestingslocaties van arbeidsmigranten. SNF stelt normen op voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten. Denk daarbij onder meer aan ruimte en privacy, sanitair, hygiëne en veiligheid. Ook beheert de SNF de registers van organisaties die aan de normen van de SNF voldoen en onderhoudt zij deze normen.

Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Hoewel de afgelopen jaren stappen zijn gezet om de (huisvestings)situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, blijven misstanden schering en inslag. In mei 2020 gaf het kabinet daarom opdracht aan Emile Roemer om met het zogenaamde ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ de situatie van arbeidsmigranten in Nederland in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. In november 2020 presenteerden Roemer en zijn Aanjaagteam vijftig aanbevelingen in het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’. Er wordt hierin onder meer geadviseerd om de uitzendsector beter te beheersen, meer en betere huisvesting te realiseren, arbeidsmigratie institutioneel in te bedden en arbeidsmigranten betere toegang tot gezondheidszorg te bieden.

Lokaal arbeidsmigranten

Omdat arbeidsmigratie ook op lokaal niveau zeer relevant is, wordt ook door gemeenten en provincies steeds vaker beleid rondom arbeidsmigranten ontwikkeld.  Hoewel arbeidsmigranten geen aparte bevolkingsgroep binnen een gemeente (dienen te) vormen, is regulier beleid vaak niet goed op hen van toepassing door hun unieke karakter en tijdelijke verblijf in de gemeente. Daarom formuleren gemeenten vaak beleid over de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten. Ten eerste gaat het daarbij doorgaans om de type woonlocaties die gebruikt mogen worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten (bijvoorbeeld woningen in de kernen, op bedrijventerreinen of het erf van de werkgever etc.). Ten tweede vormt integratie en deelname aan de lokale samenleving een belangrijk beleidsthema. Inschrijving in de gemeentelijke administratie, deelname aan de lokale samenleving, handhaving, gezondheidszorg; dit zijn allemaal onderwerpen waarover sommige gemeenten uitgangspunten in hun beleid formuleren. Omdat er echter geen strikte eisen zijn aan dit beleid, zijn er grote verschillen tussen gemeenten in hoe zij hun beleid vormgeven.

KAFRA Housing levert maatwerkoplossingen

Wanneer de lokale urgentie onvoldoende wordt gevoeld en/of er geen duidelijk beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten is ontwikkeld, komt nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten moeilijk van de grond. KAFRA werkt daarom graag samen met gemeenten om de beste oplossing te ontwikkelen voor de lokale situatie. Daarbij beschikt KAFRA reeds over uitgebreide ervaring en heeft KAFRA diverse oplossingen ontwikkeld die optimaal aansluiten op de lokale situatie. Voorbeelden van deze unieke tijdelijke huisvestingsoplossingen zijn KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes.

Bent u benieuwd naar wat het beste past binnen uw gemeente en welke oplossingen het beste aansluiten op de lokale situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.