Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat álle panden periodiek geïnspecteerd zullen worden (100%-controle), daar waar tot nu toe jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd. Ook verscherpt SNF haar normen.

Het bestuur van de Stichting heeft in het najaar van 2019 een commissie toekomstvisie SNF ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de uitzendsector, de huisvestingssector en de vakbond. Deze commissie had de opdracht om te komen tot advies over de keurmerkeisen én de inspectiemethode op de middellange termijn. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan op het vlak van hygiëne, privacy en klachtenafhandeling, maar vooral geadviseerd om een 100%-controle in te voeren van de panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Tijd rijp voor 100%-pandcontrole

Voorzitter Koos Karssen: “In de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012 spraken partijen af om met steekproeven te werken. In het afgelopen jaar hebben we met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting om een fatsoenlijk niveau van huisvesting te realiseren. In de Kamerbrief van 21 december 2019 ‘Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten’ schrijven de Ministers over het belang van goede huisvesting en de noodzaak om misstanden te voorkomen. De tijd is nu echt rijp voor een 100%-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten.”

Voorgesteld wordt ook om ‘toezicht en beheer’ toe te voegen aan de normen. Voor bewoners houdt dat onder andere in dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is. Voor omwonenden moet er in elk geval een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend zijn. Ook wordt de staat waarin de locatie verkeert in de toekomst gecontroleerd. “Het advies is vergaand en het zal nog veel voeten in de aarde hebben om alles te realiseren, maar het signaal van alle partijen is duidelijk: controles per pand en scherpere normen zijn gewenst om de kwaliteit van huisvesting voor de arbeidsmigrant te garanderen. Daar gaan we hard voor aan de slag en wij zijn voornemens periodiek een update te geven”, aldus Karssen.

Verscherping normen goede stap om misstanden tegen te gaan

KAFRA Housing is enthousiast over de aanscherping van de SNF-norm. Nog altijd gaat er teveel mis aan de onderkant van de branche. Slechte voorbeelden en onwenselijke huisvestingssituaties zetten ons land in een slecht daglicht als potentieel arbeidsmigratieland, wat onze economie en welvaart schaadt. Om deze misstanden tegen te gaan, pleit KAFRA Housing al langer voor een transparanter en stringenter beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “Wij juichen de aanscherping van de SNF-normen toe. De jaarlijkse certificering van álle huisvestingslocaties is een stap in de goede richting”, zo stelt ook Frank van Gool (shareholder KAFRA Housing).  Ook de toevoeging van ‘Toezicht en beheer’ past hierbij. “Intensief beheer en goede informatievoorziening en contact met de omgeving is essentieel. Daarom investeren wij als KAFRA Housing in Welfare Officers die 24/7 aanwezig zijn als centrale aanspreekpunt en de communicatie met de omgeving verzorgen”.