KaFra project voor 800 internationale medewerkers in Venlo definitief

MHP Californie

Het KaFra project in de Venlose buurtschap Californië.

Het project van 200 flexwoningen voor 800 internationale medewerkers in de Venlose buurtschap Californië gaat definitief door. Ontwikkelaar KaFra Housing en omwonenden, die in het voorjaar bezwaar maakten tegen het project, zijn na constructief overleg tot een akkoord gekomen. De omwonenden hebben alle bezwaren ingetrokken in ruil voor planverbeteringen. De gemeente Venlo heeft toegezegd zich in te spannen voor concrete verbeteringen in het woon- en leefklimaat in de onmiddellijke omgeving. Met de realisatie van dit project speelt KaFra Housing in op de grote vraag naar fatsoenlijke huisvesting voor de vele internationale medewerkers die dagelijks werkzaam zijn in de omgeving. Een deel van de flexwoningen zal de komende tijd mogelijk beschikbaar komen voor Oekraïense vluchtelingen.

MHP Californië

De gemeente Venlo verleende in mei dit jaar al de omgevingsvergunning voor het KaFra-project MHP (Mobile Home Park) Californië. Omwonenden dienden daarop bezwaren in tegen het plan om op die locatie huisvesting te bieden aan 800 internationale medewerkers. Na intensieve gesprekken met direct omwonenden zijn er gezamenlijk extra planverbeteringen vastgesteld, waarna er unaniem akkoord is gegeven op de doorgang van het project. KaFra Housing komt de omwonenden tegemoet in de kosten die zij mogelijk willen maken voor bijvoorbeeld hun erfafscheiding en een toekomstige aansluiting op het riool.

Investeringen leefklimaat

Om de ontwikkeling snel mogelijk te maken vraagt KaFra Housing van de gemeente om te investeren in het leefklimaat van de directe omgeving. Het gaat onder meer om het verlagen van de maximumsnelheid op de Venrayseweg, het creëren van veilige oversteekpunten en de aanleg van extra straatverlichting. Ook moet het voor omwonenden die dat willen mogelijk worden om aan te sluiten op de nog door KaFra Housing aan te leggen riolering. De gemeente Venlo reageert positief op het akkoord en stelt zich constructief op inzake de gewenste investeringen in de buurt

Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Venlo heeft inmiddels bij KaFra Housing geïnformeerd naar de mogelijkheid om de helft van de parkcapaciteit in te zetten voor Oekraïense vluchtelingen. KaFra Housing staat hier open voor en ook de omwonenden stemmen hiermee in. Vanwege de maatschappelijke urgentie van huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen en internationale medewerkers zal KaFra Housing hoge prioriteit geven aan de realisatie van het project.

Over KaFra Housing

KaFra Housing richt zich op middelgrote- en grote flexwoon- locaties voor diverse doelgroepen. De huisvesting is onder andere gebaseerd op het rapport van de Commissie Roemer. De begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving staan centraal. KaFra Housing heeft inmiddels 15 accommodaties succesvol gerealiseerd voor 3.500 tijdelijke bewoners. Daarnaast is een achttal locaties in ontwikkeling. Haar nieuwste concept is KFT Venray.