Arbeidsmigrant gedupeerd door uitbuiting

Naast economische verliezen voor uitzendbureaus en andere bedrijven, resulteert het tekort aan geschikte huisvesting van arbeidsmigranten ook sociaal-maatschappelijke problemen op. Ten eerste wordt de arbeidsmigrant gedupeerd door uitbuiting en slechte onderhouden huisvesting, doordat sommige organisaties en huisjesmelkers, veelal om financiële redenen, gebruikmaken van onwenselijke, malafide oplossingen om arbeidsmigranten toch te kunnen huisvesten. Ten tweede ontstaan ook ongewenste gevolgen voor de samenleving, zoals overlast voor omwonenden, verdringing en oplopende huurprijzen.

Arbeidsmigranten zijn niet erg geneigd om een melding te maken van misstanden. Zij vrezen vaak voor het verlies van werk en huisvesting. Het kabinet roept werkgevers en uitzendbureaus op om misstanden te melden en in het kader van goed werkgeverschap te kijken naar de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten wonen en werken. Via het project Melden zonder risico van FairWork, ondersteund door het ministerie van SZW, volgt er onderzoek naar de drempels voor arbeidsmigranten om te melden.

Gemeentes onderzoeken misstanden

Een aantal gemeentes is goed op weg door de misstanden in kaart te brengen en vervolgens aan te pakken. Hier is gemeente Westland er een van, zij hebben de medewerking gevraagd van onder andere ondernemers voor deelname aan haar onderzoek naar de mogelijke uitbuiting van arbeidsmigranten. Gemeente Westland gaat sterker inzetten op het tegengaan en – waar nodig – aanpakken van signalen van misstanden en arbeidsuitbuiting van migranten uit landen als Polen, Roemenië en Moldavië. Een onderzoek onder arbeidsmigranten, ondernemers en uitzenders vormt daarvoor de basis.

Ook gemeente Roosendaal geeft aan de opvang en de huisvesting van arbeidsmigranten uit de voormalige Oostblok beter te willen reguleren, daarvoor moet de gemeente duidelijke afspraken maken met de uitzendbureaus waar de migranten werken. Wethouder Toine Theunis ziet het liefst “grootschalige opvang met goede begeleiding aan de rand van een bedrijventerrein”.

KAFRA en OTTO Work Force pleiten voor sterrensysteem

KAFRA wil dat de overheid deze misstanden aanpakt. Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force en shareholder van KAFRA Housing, pleit naast herinvoering van de uitzendvergunning voor een certificaat van bekwaamheid voor elk uitzendbedrijf. Ook wil hij dat alle uitzenders – naar Belgisch voorbeeld – een potje van 100.000 euro creëren, waarop aanspraak gedaan kan worden als het bedrijf in zwaar weer komt en niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Volgens Van Gool is er daarnaast veel mis met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Hogere minimumeisen voor panden waar buitenlandse werknemers verblijven zijn hiervoor noodzakelijk. Zowel OTTO Work Force als KAFRA pleiten voor een ‘sterrensysteem’, vergelijkbaar met dat van hotels, waardoor iedere werknemer vooraf op de hoogte is van de kwaliteit van de huisvesting. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de omgang met arbeidsmigranten en de branche ,,naar een hoger plan” tillen. KAFRA doet dit door innovatieve huisvestingsconcepten te ontwikkelen en realiseren voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. De ruime woningen van KAFRA bieden een uitstekend wooncomfort en zijn voorzien van moderne woon- en ontspanningsfaciliteiten. Bovendien wordt de lat steeds hoger gelegd door continue te investeren in het verbeteren van de kwaliteit en de dienstverlening om bewoners nóg beter te faciliteren.