Groeiend belang arbeidsmigranten voor Nederlandse samenleving

De afgelopen jaren is het aantal arbeidsmigranten in Nederland explosief gegroeid. Sinds de toetreding tot de EU door Midden- en Oost-Europese landen zoals Polen (2004), Bulgarije en Roemenië (beiden 2007) is het aantal arbeidsmigranten ruim vertienvoudigd! Deze sterke toename wordt vooral veroorzaakt door de economische groei en de krimpende beroepsbevolking, waardoor Nederlandse bedrijven ook in het buitenland op zoek zijn gegaan naar geschikte arbeidskrachten. Momenteel telt Nederland indicatief 500.000 arbeidsmigranten, en dit aantal zal de komende jaren bovendien verder toenemen. Vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan geschikt personeel, zijn steeds meer bedrijven afhankelijk van arbeidsmigranten om aan de vraag te voldoen. Zonder arbeidsmigranten valt de productie stil en blijven onder meer de Nederlandse economie en welvaart achter.

Grote onduidelijkheid rondom thema arbeidsmigranten

Het belang van arbeidsmigranten voor de Nederlandse economie en samenleving wordt door steeds meer partijen herkend. Zo heeft SEO recent uitgebreid onderzoek gedaan naar de economische waarde van arbeidsmigranten en nemen ook steeds meer overheden, zowel landelijk als regionaal, hun verantwoordelijk door het vormen van beleid rondom (huisvesting van) arbeidsmigranten.

Toch is er nog altijd veel onwetendheid over het onderwerp arbeidsmigratie. Wat zijn arbeidsmigranten? Hoeveel arbeidsmigranten zijn er precies? Waar werken ze? Waar moeten ze worden gehuisvest en wie is daarvoor verantwoordelijk? Allemaal vragen waarop duidelijke antwoorden vaak ontbreken. Dat onderschrijft ook Robert Kurzak, directeur van KAFRA Housing: “Er bestaat in Nederland nog altijd veel onduidelijkheid rondom arbeidsmigratie. Mensen zijn er weinig mee bekend en veel werkgevers en overheden bedrijven struisvogelpolitiek door de problemen te ontkennen”. Het gebrek aan informatie en de onwetendheid van vele betrokkenen leidt onder meer tot onbegrip en het feit dat huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten nog te weinig van de grond komen.

Informatiememorandum bundelt actuele informatie over arbeidsmigratie

Om de heersende onduidelijkheid weg te nemen en overheden en andere stakeholders beter te informeren en hen bewust te maken van de sense of urgency, heeft KAFRA Housing marketing- en business developmentbureau Bluehub gevraagd een informatiememorandum te schrijven over arbeidsmigranten en de huisvesting daarvan. “Dit informatiememorandum bundelt een groot aantal actuele artikelen, onderzoeken en analyses van toonaangevende bronnen over arbeidsmigranten. Het geeft onder meer een beeld van het aantal arbeidsmigranten, de oorzaken en gevolgen voor de economie en arbeidsmarkt en specifieke oplossingsrichtingen voor de goede huisvesting van arbeidsmigranten”, aldus Robert Kurzak.

De centrale probleemstelling in dit informatiememorandum betreft het groeiend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Het memorandum beschrijft echter niet alleen dit probleem, maar identificeert tevens de belangrijkste oorzaken en gevolgen van dit probleem door stil te staan bij thema’s zoals economie, arbeidsmarkt, woningmarkt en integratie. Het memorandum is dusdanig opgebouwd dat de verschillende hoofdstukken als standalone artikelen te lezen en interpreteren zijn.

Geïnteresseerd in het informatiememorandum? Download hier een gratis digitaal exemplaar!