Het Venrayse college heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan de bouw van een arbeidsmigrantencomplex tussen Keizersveld 12 en 14 in Venray. Maar voordat het college een besluit neemt, is de gemeenteraad aan zet om in september wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de huisvesting van 92 arbeidsmigranten in het gebouw.

In juli is een omgevingsvergunning voor tien jaar aangevraagd voor de huisvesting van 92 arbeidsmigranten in een appartementencomplex tussen Keizersveld 12 en 14 in Venray. Het gaat om een KAFRA TOWER met zestien appartementen en veertien studio’s. Op de locatie worden 55 parkeerplaatsen aangelegd en is er plaats voor de stalling van 50 fietsen.

In de ‘Notitie van uitgangspunten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten’ is bepaald dat bij grotere ontwikkelingen vanaf vijftig bedden én bij locaties die erg gevoelig liggen, de raad wordt geraadpleegd. Het college van Venray wil instemmen met de vergunning als enkele kanttekeningen en risico’s kunnen worden weggenomen. Het college concludeert dat het plan nog niet goed kan worden beoordeeld, omdat het initiatief zich nog bevindt in de vooroverlegfase. Een ruimtelijke motivering, het verslag van de gevoerde omgevingsdialoog, de toetsing aan beleidskaders en noodzakelijke onderzoeken ontbreken. Verder moet het plan ook aan de provincie worden voorgelegd.

Volgens het college kan de realisatie van verblijfsfuncties op een bedrijventerrein leiden tot exploitatiebeperkingen voor omliggende bedrijven. Onderzoeken hiervoor zijn nog niet uitgevoerd door de initiatiefnemer. Daarnaast kan het initiatief in de knel komen met de uitbreidingsplannen van Enexis. De netwerkbeheerder is van plan om de capaciteit van het nabij gelegen trafostation fors uit te breiden in het kader van de energietransitie. Over deze uitbreiding heeft onlangs afstemming plaatsgevonden met Enexis. Een aanvraag hiertoe is in voorbereiding. De consequenties van de realisatie van de KAFRA TOWER op deze noodzakelijke uitbreiding van Enexis is nog niet duidelijk. Hierdoor kan op dit moment volgens het college nog geen uitspraak worden gedaan of het huisvestingsinitiatief op de beoogde locatie een belemmering voor de uitbreiding van het trafostation is.

Bekijk hier het nieuwsbericht dat eerder verscheen via Hallo Venray.