Nederlanders vinden dat huisvesten van arbeidsmigranten een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en werkgevers is. Werkgevers worden door 57 procent van de Nederlanders genoemd, terwijl 54 procent ook een nadrukkelijke rol voor de overheid ziet. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat Peil.nl eind december verrichtte onder 4.000 Nederlanders.

Ruim de helft van de ondervraagden vindt de huisvesting van arbeidsmigranten slecht geregeld. Volgens de ondervraagden ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze huisvesting voor arbeidsmigranten bij een combinatie van meerdere partijen, waaronder de overheid, de werkgever en de arbeidsmigranten zelf. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever (57%) en de overheid (54%), en in mindere mate bij de arbeidsmigranten zelf (33%). De verantwoordelijkheden van de overheid hebben vooral betrekking op het zorgen voor voldoende woonruimte, beschikbaar stellen van woningen en bemiddeling bij verhuur. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat de overheid moet zorgen voor handhaving, toezicht en begeleiding van arbeidsmigranten.

Rol overheid in huisvesting arbeidsmigranten

De aanloop naar een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is meestal lang en taai. Dit heeft deels te maken met bestuurlijke weerstand en een gebrek aan lokaal huisvestingsbeleid voor deze doelgroep. Zowel op nationaal als lokaal niveau dient de overheid in actie te komen. Eerder kwam al de oproep voor interregionale samenwerking tussen gemeenten. Ook de provincie kan een belangrijke rol spelen in de intergemeentelijke samenwerking op de huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten geven aan dat tot op heden provincies soms een remmende rol spelen vanwege restrictief woonbeleid en ruimtelijk beleid waarbij er geen ruimte is voor uitzonderingen voor bijvoorbeeld short stay-locaties.

“Stel meer gronden en locaties beschikbaar voor arbeidsmigranten”, aldus Frank van Gool, aandeelhouder KaFra Housing.

In een recente uitzending van RTL-programma Business Class gaf van Gool aan dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er gronden en locaties beschikbaar komen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. KaFra Housing biedt de oplossing om nieuwe huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten te maken met een goede standaard die deze mensen verdienen. Zeker in de beginperiode is het belangrijk dat de arbeidsmigrant goed ontvangen wordt. KaFra Housing pleit al jaren voor het oplossen van het tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Elke oproep aan de overheid om meer werk te maken van voldoende en kwalitatief goede huisvesting onderschrijven zij dan ook.

Grootschalige huisvesting buiten bebouwing heeft voorkeur

Ook toont het onderzoek aan dat de ondervraagden vinden dat arbeidsmigranten dichtbij het werk en fatsoenlijke huisvesting verdienen. Daarbij zien ze diverse mogelijke opties, zoals hotels, nieuwbouw, recreatieparken en reguliere woningen. Wanneer hen expliciet wordt gevraagd naar specifieke huisvestingsvormen, heeft men een voorkeur voor grootschalige huisvesting aan de rand van bedrijventerreinen of in oude kantoorpanden (26%). Daarnaast kan kleinschalige huisvesting (gezinswoningen) in woonwijken of dorpskernen ook rekenen op steun (24%), deze is sterk gestegen ten opzichte van eerder onderzoek in augustus 2020 (14%).