Nederland kampt met een schrijnend tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Er is inmiddels een tekort aan 120.000 tot 150.000 verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. Om hen tóch te huisvesten worden soms onwenselijke of zelfs illegale huisvestingsoplossingen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan huisjesmelkers die arbeidsmigranten onder slechte, onmenselijke omstandigheden huisvesten, arbeidsmigranten die met (te) veel mensen in één huis wonen en andere vormen van uitbuiting. Door het huisvestingstekort worden arbeidsmigrant gedupeerd en ontstaan ook ongewenste gevolgen voor de samenleving, zoals overlast, verdringing en oplopende huurprijzen. Landelijk en regionaal zijn daarom afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, werkgevers en huisvesters om onwenselijke huisvestingsvormen te elimineren en arbeidsmigranten goede, veilige huisvesting te bieden. De exploitatievergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten is daar een voorbeeld van.

Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten

Voor huisvesting van arbeidsmigranten gelden in Nederland verschillende vergunningen, welke zijn ingevoerd om misstanden tegen te gaan. Huisvestingsorganisaties moeten voldoen aan strikte eisen en dienen te beschikken over alle benodigde vergunningen. De exploitatievergunning is hierbij een belangrijke vergunning. Sommige gemeenten eisen namelijk dat huisvestingsorganisaties beschikken over een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De exploitatievergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt door gemeenten gebruikt om de woonomstandigheden van de bewoners (arbeidsmigranten) te borgen en ervoor te zorgen dat de mogelijke overlast voor de omgeving minimaal is.

Service en beheer essentieel voor KAFRA

Middels de exploitatievergunning controleert de gemeente de integriteit van de huisvestingsorganisatie en daarbij betrokken personen. In de exploitatievergunning staan daarom voorwaarden die te maken hebben met het gebouw en de exploitant. Zo stellen sommige gemeenten eisen aan de minimumleeftijd van de exploitant, mag deze niet onder curatele staan en dergelijke meer. Ook worden vaak voorwaarden opgenomen met betrekking tot service, beheer en/of communicatie.

KAFRA onderschrijft het belang van een exploitatievergunning om misstanden tegen te gaan. Ook zet zij als onderdeel van haar unieke concept Living as a Service onder meer sterk in op service en beheer en communicatie. Naast de realisatie van huisvestingslocaties, stuurt KAFRA namelijk ook op optimale inrichting van de exploitatie en het beheer van haar huisvestingslocaties. Om de bewoners een maximaal woongenot te bieden, worden alle locaties intensief beheerd door meertalige, professionele Welfare Officers die 24/7 aanwezig zijn. De Welfare Officers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners en zorgen voor goede informatievoorziening. Ook verzorgen zij het beheer en borgen zij de naleving van het huisreglement.

Tevens investeert KAFRA actief in een open en transparante relatie met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. De Welfare Officers fungeren daarom ook als het centrale aanspreekpunt voor alle stakeholders en verzorgen de communicatie met de omgeving.

Bent u benieuwd naar onze oplossingen? Of kunnen wij u ondersteunen bij de exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.