23 augustus 2018

Mobile Home Campus Venray

De nieuwe standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten

OTTO Work Force heeft een aanvraag bij de gemeente Venray in voorbereiding voor de realisatie van een tijdelijke woonlocatie op De Hulst I voor arbeidsmigranten. De gemeente wil meewerken aan dit initiatief vanwege het belang van arbeidsmigranten voor de regionale economie. Het plan voorziet in de bouw van 60 volledig uitgeruste en energiezuinige chalets elk met een tuin en voldoende parkeerplaatsen. De maximaal 240 bewoners worden intensief begeleid door een professionele beheerorganisatie en er gelden strikte huisregels. OTTO Work Force wil met dit kwalitatief en organisatorisch solide plan een hogere standaard inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten dan gebruikelijk in Nederland.

Informatieavond

Op 27 augustus worden de plannen toegelicht door vertegenwoordigers van OTTO Work Force en het Expertisecentrum Flexwonen.

Tijdens deze informatieavond kunnen direct omwonenden, raadsleden, de wijk- en dorpsraden van de omliggende buurten en de ondernemers van de naastgelegen bedrijventerreinen met suggesties te komen, zodat daar in het beheerplan voor de locatie zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Voor OTTO Work Force is open communicatie met belanghebbenden van groot belang. In Waalwijk, waar eerder dit jaar een tijdelijke woonlocatie voor 400 arbeidsmigranten werd geopend blijkt dat intensieve begeleiding en goed overleg belangrijk zijn voor het welslagen van het project.

Nieuwe standaard

De ervaring leert dat de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm (huisjesmelkers en malafide praktijken) of dat de mensen op een te grote afstand van hun werkplek worden ondergebracht. Ook levert huisvesting in woonwijken (veel wisselingen, dus weinig integratie), of het herbestemmen van bestaand gebouwen, zoals kantoren (vaak lange procedures) niet altijd een optimale situatie op. Nieuwe huisvesting is veelal het beste alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit omdat er vooraf flexibel rekening gehouden kan worden met de wensen van gemeenten, werkgevers, buurtbewoners én arbeidsmigranten. Door het tijdelijk inrichten van een locatie met mobile homes wordt de optimale afweging bereikt tussen de verschillende belangen. De professionele begeleiding van de arbeidsmigranten op hun woonlocatie is daarbij een belangrijk element. Heldere regels, open overleg, en ‘zero tolerance’.

Noodzaak

De aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de werkloosheid betekent dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zijn in ons land en zeker in Noord-Limburg. De Noord-Limburgse economie groeide in 2017 dankzij een economische groei van 3,8% beduidend sterker dan het landelijk gemiddelde en het provinciale gemiddelde (beiden 3,2%). In Noord-Limburg is nu bijna 20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040.  In Venray staat er momenteel nog 3,1 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding neemt af -indien er geen arbeidsmigranten bijkomen- tot slechts 1,5 werkende per 65-plusser in 2040. In Venray en omgeving wordt al decennialang op grote schaal gebruik gemaakt van arbeidsmigranten. Naar schatting telt Noord-Limburg momenteel 32.000 werkende arbeidsmigranten, waarmee arbeidsmigranten ruim 8% van het totaal aantal werkenden vormen. In Noord-Limburg werken in Venray (14% van het aantal werkenden), Horst aan de Maas (8%) en Venlo (7%) relatief de meeste arbeidsmigranten. Huisvesting is een groeiend probleem: Nu al is er in Venray een indicatief tekort van 1.500 verblijfsplaatsen. Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen zal dit tekort de komende tien jaar oplopen tot wel 3.000.