– – – ENGLISH BELOW – – – 

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Er werken honderdduizenden mensen uit de hele wereld in ons land om de economie draaiende te houden. Bedrijven uit diverse sectoren, van logistiek tot tuinbouw, drijven op deze waardevolle krachten. Toch weten veel Nederlanders nog weinig over arbeidsmigranten en heerst er veel onwetendheid. Bovendien wordt er vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Om die reden start Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het onafhankelijk onderzoekspanel #sharemyvoice om jullie stem te laten horen.

Perspectief van arbeidsmigranten op Nederland

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor Nederland. Er wordt op dit moment echter nauwelijks geluisterd naar hun meningen, gevoelens en ervaringen. De stem van de arbeidsmigrant wordt hierdoor niet (voldoende) gehoord. Daarom is Share My Voice opgericht. Share My Voice is een onafhankelijk onderzoekspanel dat enkel bestaat uit arbeidsmigranten. Het is een panel ván en vóór arbeidsmigranten. Onder de leden van het panel worden korte onderzoeken uitgevoerd om het perspectief van arbeidsmigranten te laten horen. Zo kunnen bedrijven en overheden geholpen worden met nieuwe kennis en het nemen van betere beslissingen.

Deel je mening

Bij dit onderzoek hebben we jouw hulp nodig. Laat weten wat je belangrijk vindt, deel je ervaringen en geef je mening over allerlei actuele onderwerpen waar jij, je familie, vrienden en collega’s hier in Nederland mee worden geconfronteerd. Deze keer gaat het onderzoek over huisvesting, integratie in de lokale omgeving en toekomstperspectief. Doe mee en spreek je uit over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Meedoen aan het onderzoekspanel wordt beloond: bij iedere deelname aan een onderzoek maak je namelijk kans op tegoedbonnen van Amazon.

Onafhankelijk onderzoek

Share My Voice wordt uitgevoerd in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: een onafhankelijke stichting die erop is gericht om kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen en te verzamelen. KAFRA ondersteunt dit initiatief en werkt graag mee aan de verspreiding van het panel en de inzichten. Periodiek wordt er onderzoek uitgevoerd onder de leden van het panel, die gaan over o.a. werkomstandigheden, huisvesting, integratie, ambities en toekomstperspectief. Hiermee wil Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten burgers, bedrijven, overheden en andere partijen beter informeren over arbeidsmigranten. Deze informatie geeft hen immers meer kennis waardoor uiteindelijk betere beslissingen kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan andere, goedkopere vormen van huisvesting, meer ontwikkelmogelijkheden op het werk en een betere beeldvorming onder Nederlanders.

Help mee het woon-, werk- en leefgenot van arbeidsmigranten te verbeteren en laat jouw stem horen via www.sharemyvoice.nl

The Netherlands needs labour migrants. Hundreds of thousands of people from all over the world are employed in our country to keep its economy going. Businesses from a variety of sectors – from logistics to horticulture – rely on these invaluable workers. Nevertheless, many Dutch people know little about labour migrants and ignorance prevails. Furthermore, there is a lot of talk about labour migrants, but hardly any talk with labour migrants. That is why Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is launching the independent research panel #sharemyvoice to have your voices be heard.

Perspective on the Netherlands

Labour migrants are incredibly important to the Netherlands. At the moment, however, people hardly ever truly listen to their opinions, feelings and experiences. As a result, the voices of labour migrants are not heard (enough). That is why Share My Voice has been launched. Share My Voice is an independent research panel made up entirely of labour migrants. It is a panel of and for labour migrants. Its members take part in brief surveys in order to have the perspective of labour migrants be heard. Businesses and governments can benefit from this new knowledge and use it to make better decisions.

Share your opinion

To make this research panel a success, we need your help. Let us know what is important to you, share your experiences and tell us what you think about a wide variety of relevant issues that you, your family, your friends and your colleagues face in the Netherlands. This time, the survey is about housing, integration into your local environment and your perspectives for the future. Take part in the panel and share your opinion about issues that truly matter to you. You will be rewarded for your participation in the research panel: every time you complete a survey, you have the chance to win an Amazon gift card.

Independent research

Share My Voice is an initiative of Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten: an independent foundation whose goal is to develop and gather knowledge and insights regarding labour migrants. KAFRA supports this initiative and is happy to contribute to the dissemination of the panel and the insights. From time to time, surveys are conducting among the panel’s members. These surveys cover such topics as e.g. employment conditions, housing, integration, ambitions and perspectives for the future. With these surveys, Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten strives to better inform civilians, businesses, governments and other parties about labour migrants. After all, this information gives them more knowledge and helps them to make better decisions. Think of e.g. other, more affordable forms of housing, more development opportunities in the workplace and less prejudice among Dutch people.

Help to improve the living situation, employment conditions and quality of life of labour migrants and let your voice be heard via www.sharemyvoice.nl!