21 september 2018

LH Greenport

De nieuwe standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten

OTTO Work Force heeft een aanvraag bij de gemeente Horst aan de Maas in voorbereiding voor de realisatie van een tijdelijke woonlocatie op Greenport voor arbeidsmigranten. De gemeente onderschrijft het belang van goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Het plan voorziet in de bouw van 150 volledig uitgeruste en energiezuinige studio’s voor 2 of 4 personen. Daarnaast zijn er fitness- en ontspanningsfaciliteiten en is er voldoende parkeergelegenheid.

De 416 bewoners worden intensief begeleid door een professionele beheerorganisatie en er gelden strikte huisregels. De gemeente wordt gevraagd een tijdelijke vergunning te verlenen voor de periode van 10 jaar en deze kan daarna nog eenmaal opnieuw worden verleend voor 5 jaar.

OTTO Work Force wil met dit kwalitatief en organisatorisch solide plan een hogere standaard inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten dan gebruikelijk in Nederland.

In juni van dit jaar opende OTTO Work Force een vergelijkbaar Labour Hotel in Waalwijk en onlangs diende het bedrijf bij de gemeente Venray een aanvraag in voor de realisatie van een Mobile Home Parc in op bedrijfsterrein De Hulst 1.

Informatieavond

Op 24 september worden de plannen toegelicht door vertegenwoordigers van OTTO Work Force en het Expertisecentrum Flexwonen.

Tijdens deze informatieavond kunnen direct omwonenden, raadsleden en de ondernemers van de naastgelegen bedrijventerreinen met suggesties komen, zodat daar in het Service- & Beheerplan zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Voor OTTO Work Force is open communicatie met belanghebbenden van groot belang. In Waalwijk, waar eerder dit jaar een tijdelijke woonlocatie voor 400 arbeidsmigranten werd geopend blijkt dat intensieve begeleiding en goed overleg belangrijk zijn voor het welslagen van het project.

Nieuwe standaard

De ervaring leert dat de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm (huisjesmelkers en malafide praktijken) of dat de mensen op een te grote afstand van hun werkplek worden ondergebracht. Ook levert huisvesting in woonwijken (veel wisselingen, dus weinig integratie), of het herbestemmen van bestaande gebouwen, zoals kantoren (vaak lange procedures) niet altijd een optimale situatie op. Nieuwe huisvesting is veelal het beste alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit omdat er vooraf flexibel rekening gehouden kan worden met de wensen van gemeenten, werkgevers, buurtbewoners én arbeidsmigranten. Door het tijdelijk inrichten van een locatie met mobile homes wordt de optimale afweging bereikt tussen de verschillende belangen. De professionele begeleiding van de arbeidsmigranten op hun woonlocatie is daarbij een belangrijk element. Heldere regels, open overleg, en ‘zero tolerance’.

Noodzaak

De aantrekkende economie, de toenemende vergrijzing en de daling van de werkloosheid betekent dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zijn in ons land en zeker in Noord-Limburg. De Noord-Limburgse economie groeide in 2017 dankzij een economische groei van 3,8% beduidend sterker dan het landelijk gemiddelde en het provinciale gemiddelde (beiden 3,2%). In Noord-Limburg is nu bijna 20% van de bevolking 65-plus en dit zal toenemen tot 32,2% in 2040. In Horst staat er momenteel nog 3,0 werkenden tegenover elke 65-plusser, maar deze verhouding neemt af – indien er geen arbeidsmigranten bijkomen – tot slechts 1,5 werkende per 65-plusser in 2040. In Horst aan de Maas en omgeving wordt al decennialang op grote schaal gebruik gemaakt van arbeidsmigranten. Naar schatting telt Noord-Limburg momenteel 32.000 werkende arbeidsmigranten, waarmee arbeidsmigranten ruim 8% van het totaal aantal werkenden vormen. In Noord-Limburg werken in Venray (14% van het aantal werkenden), Horst aan de Maas (8%) en Venlo (7%) relatief de meeste arbeidsmigranten. Huisvesting is een groeiend probleem: Nu al is er in Noord-Limburg een indicatief tekort van 6.000 verblijfsplaatsen. Maar als er niet spoedig wordt gehandeld kan dit tekort de komende tien jaar verdubbelen!